Najczęściej zadawane pytania

with Brak komentarzy

Dziękujemy za udział w spotkaniach informacyjnych  Jesteście wspaniali! Wierzymy, że taka ilość dobrej energii szybko zmieni się w ciekawe inicjatywy.

Żeby rozwiać wszystkie Wasze wątpliwości dotyczące mikrodotacji FIO poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania, najczęściej zadawane przez Was podczas seminariów.

Stale aktualizujemy je również tutaj: Zasady funduszu

Czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym i można ująć go w budżecie projektu?

Koszt podatku VAT jest kwalifikowany pod warunkiem, iż podmiot realizujący projekt nie może w żaden sposób odzyskać VATu w ramach prowadzonej działalności. Podatek VAT jest zatem kwalifikowany w większości przypadków – w przypadku grup nieformalnych – zawsze kwalifikowany, w przypadku młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z Patronem – pod warunkiem braku możliwości odzyskiwania poniesionego VAT przez organizację lub Patrona.

Reprezentuję organizację pozarządową, która w momencie składania projektu posiada status młodej organizacji pozarządowej, jednak w trakcie realizacji projektu straci ten status (minie 30 miesięcy od daty rejestracji). Czy możemy aplikować do Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej w takim przypadku?

Tak, możecie aplikować, ponieważ zgodnie z regulaminem organizacja nie może działać dłużej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czy członkowie grupy nieformalnej aplikującej w ramach Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej mogą realizować odpłatnie działania na rzecz projektu np. prowadzić warsztaty i wystawiać fakturę lub zawierać umowę na wykonanie tej usługi?

W uzasadnionych przypadkach – jeśli posiadają wymagane kompetencje i umiejętności jest dopuszczona taka możliwość, jednakże należy zaznaczyć, iż sytuacje takie będą szczegółowo analizowane w trakcie wizyt monitoringowych i kontroli, tak aby zapewnić efektywność, jakość i etyczne podejście do realizacji zadań.
Jeśli grupa nieformalna przewiduje taką sytuację powinna ją opisać w punkcie I.8 Zasoby planowane do wykorzystania w trakcie projektu wraz z podaniem doświadczenia i kompetencji osób (członków grupy nieformalnej), które planuje zatrudnić do realizacji działań merytorycznych. Punkt ten będzie podlegał ocenie merytorycznej.

Czy można ubiegać się o mikrodotację z FIO, jeśli młoda organizacja pozarządowa ma siedzibę na terenie województwa podlaskiego ale w statucie wpisaną działalność na obszarze całej Polski?

Jeśli organizacja jest zarejestrowana na terenie województwa podlaskiego i działania skierowane są do jego mieszkańców może się ubiegać o mikrodotację.

Czy bycie Fundatorem fundacji wyklucza z członkostwa w grupie nieformalnej ubiegającej się o mikrodotację?

Fundator nie jest organem statutowym organizacji, w związku z czym – jeśli nie jest równocześnie członkiem Zarządu lub Rady Fundacji – regulamin nie wyklucza jego udziału w grupie nieformalnej.

Czy zasiadanie w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej lub Radzie Fundacji mającej siedzibę i działającej poza terenem województwa podlaskiego wyklucza z udziału w grupie nieformalnej ubiegającej się o mikrodotację FIO?

Tak, regulamin wskazuje na fakt zasiadania w organach statutowych, bez ograniczenia obszaru działania organizacji, co oznacza, że członkowie organów statutowych organizacji spoza obszaru województwa podlaskiego również nie mogą być członkami grup nieformalnych ubiegających się o mikrodotację.

Czy w przypadku młodej organizacji pozarządowej wartość środków, która może być przeznaczona na rozwój instytucjonalny powinna być liczona od wartości dotacji, czy też od wartości projektu (wartość dotacji + wkład własny)?

Wartość środków przeznaczonych na rozwój instytucjonalny powinna być liczona od wartości dotacji. Zatem w przypadku ubiegania się o dotację w wysokości minimalnej 1500 zł będzie to 1500 x 60% = 900 zł (maksymalnie na rozwój instytucjonalny) natomiast w przypadku dotacji w wysokości maksymalnej – 5000 x 60% = 3000 zł (maksymalnie na rozwój instytucjonalny).

Jakie środki na koszty administracyjne/pośrednie może przewidzieć grupa nieformalna bez Patrona?

Grupa nieformalna bez patrona może przewidzieć maksymalnie 20 % wartości dotacji na koszty administracyjne – np. wynagrodzenie koordynatora projektu, lub specjalisty ds. rozliczeń fnansowych. Grupa nieformalnie nie przewiduje kosztów obsługi finansowej projektu prowadzonej przez Operatora – obsługa ta jest prowadzona w ramach obsługi funduszu mikrodotacji.

Czy młoda organizacja pozarządowa z Białegostoku realizująca działania projektowe na rzecz mieszkańców powiatu monieckiego otrzyma punkty premiujące za Działania realizowane w powiatach, w których nie ma organizacji wspierającej (zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 4 do Regulaminu)?

Tak, działania realizowane przez organizację z Białegostoku na terenie powiatu monieckiego (jest wymieniony w Zał. nr 4 do Regulaminu Dotacji) będą premiowane 2 punktami. Istotne jest, że mieszkańcy powiatu monieckiego będą odbiorcami tych działań.

Od lutego prowadzę działalność gospodarczą.  Czy też mogę ubiegać się o dotację?

Jeśli zaprosi Pani do współpracy  jeszcze minimum 2 osoby i utworzą Państwo  grupę nieformalną, to mogą Państwo ubiegać się  o dotację. Osoby tworzące grupę nieformalną nie mogą być członkami ciał statutowych jakiejkolwiek organizacji pozarządowej (stowarzyszenia, fundacji i innych podmiotów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Czy w ramach dotacji możemy zorganizować wycieczkę do Warszawy, by zwiedzić miejsca związane z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, m.in. Muzeum Niepodległości (opłacić transport i bilety wstępu)?

Wycieczka do Warszawy może być elementem realizacji projektu.

Czy w kosztach administrowania projektem możemy uwzględnić koszty poniesiony na obsługę projektu – koordynatora?

Koordynator może być finansowany w ramach kosztów pośrednich

Czy w ramach dotacji możemy zakupić wodę i drobne przekąski dla uczestników projektu?

Jeśli woda i drobne przekąski są poczęstunkiem dla uczestników wydarzenia odbywającego się w ramach działań projektowych, to mogą być zakupione z budżetu projektu

Jakiej wysokości koszty administracyjne jako wydatki operatora powinnyśmy zamieścić w budżecie?

W budżecie nie  należy planować wydatków przeznaczonych dla Operatora. Wydatki administracyjne mogą być przeznaczone np. na wynagrodzenie koordynatora działań grupy nieformalnej, koszty przesyłek, przejazdów koordynatora do biura Operatora, opłaty za telefon, internet.

Jesteśmy grupą nieformalną, nie korzystaliśmy nigdy z dotacji. Jak mamy to przedstawić we wniosku?

Fakt niekorzystania przez wnioskodawcę z dotacji powinien wynikać jednoznacznie z opisu grupy nieformalnej (punkt 7 wniosku). Rekomendujemy zapis w typu: do tej pory nie korzystaliśmy z dotacji lub: pierwszy raz ubiegamy się o środki zewnętrzne czy: nigdy wcześniej nie otrzymaliśmy dotacji

Czy członkowie grupy nieformalnej składającej wniosek razem z Patronem mogą być niepełnoletni?

Członkami grupy nieformalnej składającej wniosek razem z Patronem mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia (posiadają wtedy ograniczoną zdolność do czynności prawnych) pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica na udział w projekcie. Zgody rodziców są weryfikowane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie i nie muszą być przedkładane na etapie składania wniosku.

Natomiast w przypadku grup nieformalnych składających wniosek samodzielnie członkami grypy nieformalnej mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

Czy szkoła może być Patronem grupy nieformalnej?

Nie, szkoła nie może pełnić funkcji Patrona grupy nieformalnej. Patronem może być tylko organizacja pozarządowa lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Czy środki trwałe zakupione w ramach mikrodotacji przez grupę nieformalną pozostają jej własnością po zakończeniu trwania projektu?

Nie. Rzeczy o wartości przekraczającej 150 złotych, które nie zostały zużyte w trakcie trwania projektu, po jego zakończeniu przechodzą na własność Patrona (w przypadku projektów realizowanych przez grupy nieformalne z Patronem) lub Operatora (w przypadku grup nieformalnych działających samodzielnie). W obu przypadkach podmioty te są zobowiązane do wykorzystywania niniejszych rzeczy jedynie na cele mieszczące się w sferach pożytku publicznego.

Czy członkowie grupy nieformalnej mogą być zatrudnieni w ramach projektu a ich wynagrodzenia pokryte z mikrodotacji?

Tak, jeśli jest to uzasadnione i niezbędne dla efektywnej realizacji działań projektowych, zaś przyjęte stawki są rynkowe.

Czy grupa nieformalna może wynająć lokal na potrzeby realizacji działań projektowych. Jeśli tak, to kto powinien podpisać umowę najmu?

Tak, jeśli jest to uzasadnione i niezbędne na potrzeby realizacji projektu. Z opisu zawartym we wniosku powinno jasno wynikać w jakim celu lokal ten zostanie wynajęty i jakie działania będą tam prowadzone. W przypadku konieczności podpisania umowy najmu, powinna ona być zawarta pomięty wynajmującym a Patronem i grupą nieformalną.

Pomogliśmy? Pamiętajcie, że możecie się z nami skontaktować: Kontakt